Dołącz

ClubOpinions Polityka prywatności

Pierwsza data wejścia w życie: 01/04/2019

Ta wersja: Data wejścia w życie: 30/12/2022

Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki Dynata, LLC (f/k/a Survey Sampling International, LLC), a także ich podmioty nadrzędne, podrzędne i stowarzyszone (wspólnie nazywane „Dynata”, „my”, „nas” lub „nasze”) przetwarzają Dane osobowe w kontekście społeczności panelistów online, ankiet, programów nagród, witryn internetowych i aplikacji mobilnych (wspólnie nazywanych „Usługą”). W szczególności opisuje ona rodzaje zbieranych przez nas Danych osobowych w połączeniu z Usługą, cele, dla których zbieramy takie Dane osobowe, a także inne podmioty, którym możemy je udostępniać, jak również środki, które wykorzystujemy celem zapewnienia bezpieczeństwa przedmiotowych danych. W Polityce opisano również prawa i możliwości wyboru użytkownika w odniesieniu do Danych osobowych oraz kanały kontaktu z nami w celu aktualizowania danych bądź zadania pytań w związku z naszymi praktykami dotyczącymi prywatności.

Polityka prywatności nie dotyczy przetwarzania Danych osobowych użytkownika w przypadku ankiet administrowanych przez strony trzecie. W takich sytuacjach Dynata nie jest sponsorem ankiety, a instrument, wyniki lub dane ankiety są i będą podlegały kontroli sponsora ankiety. Aby dowiedzieć się więcej o praktykach danego sponsora w zakresie prywatności, należy zapoznać się z polityką prywatności tego sponsora.

Rejestracja w Usługach, korzystanie z nich i uzyskiwanie do nich dostępu podlegają niniejszej Polityce prywatności oraz naszym Zasadom i warunkom .

 

1. Dane osobowe na temat użytkowników, które możemy zbierać

Dane osobowe zbieramy na różne sposoby opisane poniżej. Dla celów niniejszej Polityki prywatności „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Gdy jest to uzasadnione, informujemy o tym, czy i dlaczego użytkownik musi podać nam swoje Dane osobowe, a także o konsekwencjach niepodania ich nam. Jeśli użytkownik nie poda nam swoich Danych osobowych, gdy o nie poprosimy, może nie móc skorzystać z Usługi, jeśli są to informacje niezbędne do świadczenia Usługi lub jeśli mamy obowiązek prawny ich posiadania.

 • a. Dane osobowe dostarczane przez użytkownika

 • Możemy poprosić użytkowników o podanie określonych Danych osobowych przy rejestracji konta w naszych witrynach lub aplikacjach mobilnych, w tym imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, daty urodzenia, zawodu, wykształcenia czy płci.

 • Dodatkowo możemy zbierać informacje, które użytkownik podaje w panelu, gdy bierze udział w ankiecie lub w związku z odbiorem lub wykorzystaniem nagród bądź zachęt. Takie informacje obejmują unikatowy numer identyfikacyjny panelisty/respondenta, który przypisujemy użytkownikom podczas rejestracji konta, a także odpowiedzi podawane przy wypełnianiu ankiety. W takich sytuacjach użytkownik może podać wrażliwe Dane osobowe, na przykład dane dotyczące stanu zdrowia, orientacji seksualnej lub życia seksualnego, poglądów politycznych, przynależności rasowej/pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych i filozoficznych, a także przynależności do związków zawodowych. Jeśli wymaga tego prawo, do przetwarzania wrażliwych Danych osobowych potrzebujemy wyraźnej zgody użytkownika. Możemy też zbierać treści, które użytkownik przesyła podczas korzystania z Usługi, takie jak zdjęcia i filmy.

 • b. Dane dotyczące lokalizacji

 • Możemy poprosić użytkownika o zgodę na pozyskiwanie danych dotyczących lokalizacji z jego urządzenia mobilnego. Informacje o lokalizacji możemy wykorzystywać do oferowania użytkownikom możliwości uczestnictwa w ankietach lub badaniach rynku ograniczonych na podstawie lokalizacji, a także możemy udostępniać takie dane dotyczące lokalizacji klientom zewnętrznym celem zilustrowania określonych wzorców przemieszczania się uczestników między lokalizacjami, w tym między innymi zachowań zakupowych w oparciu o odwiedzone miejsca.

 • Dane dotyczące lokalizacji zbieramy do wyżej wymienionych celów po uzyskaniu zgody użytkownika. Jeśli użytkownik nie chce dłużej udostępniać swoich danych geolokacyjnych, powinien zmienić ustawienia prywatności na swoim urządzeniu. Jeśli wymaga tego prawo, przed udostępnieniem danych dotyczących lokalizacji stronom trzecim musimy uzyskać zgodę użytkownika.

 • c. Konta w mediach społecznościowych

 • Użytkownik może także mieć możliwość dostępu do Usług za pośrednictwem platform mediów społecznościowych usługodawców zewnętrznych. W przypadku chęci korzystania z Usługi w ten sposób możemy zbierać określone informacje profilowe przechowywane na koncie użytkownika w mediach społecznościowych, takie jak imię i nazwisko, płeć czy adres e-mail.

 • d. Dane osobowe pozyskiwane metodami zautomatyzowanymi

 • Podczas korzystania przez użytkownika z Usługi możemy zbierać określone informacje metodami zautomatyzowanymi, takimi jak pliki cookie czy podobne technologie. Pliki cookie to małe pliki przechowujące określone informacje na urządzeniu. Pliki cookie tworzą unikatowy identyfikator, który jest skojarzony z przeglądarką internetową użytkownika. Sesyjne pliki cookie tracą ważność po zamknięciu przeglądarki, natomiast trwałe pliki cookie pozostają na urządzeniu do momentu ich usunięcia lub do chwili osiągnięcia przez nie określonej z góry daty ważności.

 • Informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie i podobnych technologii, to informacje o urządzeniu użytkownika oraz jego możliwościach, w tym informacje obejmujące między innymi typ urządzenia i system operacyjny, inne aplikacje zainstalowane na urządzeniu, operatora sieci i dostawcę usług internetowych, strefę czasową, stan sieci, rodzaj przeglądarki, strony odsyłające/strony wyjścia, system operacyjny, znacznik daty/czasu, dane na temat kliknięć, a także unikatowe numery identyfikacyjne, takie jak adres IP urządzenia, unikatowy identyfikacyjny urządzenia, adres MAC lub identyfikator przeglądarki. Do zbierania powyższych informacji możemy też korzystać z technologii podpisu cyfrowego lub znaków wodnych.

 • Możemy także zbierać informacje z określonych aplikacji i funkcji dostępnych na urządzeniu użytkownika, jeśli otrzymamy zgodę na dostęp do nich. Takie informacje obejmują liczbę i rodzaj zainstalowanych aplikacji, powiadomienia push, aparat, mikrofon, dostęp do biblioteki zdjęć, dostęp do plików itp.

 • Używamy tych informacji do poprawy Usługi, oceniając, ilu użytkowników uzyskuje dostęp do Usługi i korzysta z niej, jakie treści, produkty i funkcje naszej Usługi budzą największe zainteresowanie odwiedzających, jakie rodzaje ofert interesują naszych klientów, a także jak działa nasza Usługa z technicznego punktu widzenia.

 • W niektórych przypadkach możemy wykorzystywać informacje zgromadzone automatycznie w połączeniu z innymi informacjami, aby rozpoznać użytkowników (lub gospodarstwa domowe) na wszystkich platformach lub urządzeniach, takich jak smartfony, komputery, tablety lub powiązane przeglądarki, w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Informacje zbierane za pomocą technologii cyfrowego odcisku palca i znaków wodnych mogą też być wykorzystywane do celów kontroli jakości, uwierzytelniania, a także wykrywania oszustw i zapobiegania im.

 • Nasze własne i zewnętrzne pliki cookie oraz inne podobne lub powiązane identyfikatory technologii i urządzeń (np. IDFA, AAID itp.) mogą być umieszczane, zapisywane, określane i/lub czytane w różnych celach, w tym np. w celu zapewnienia lepszego doświadczenia z ankietami, w celu kontroli jakości, potwierdzenia, umożliwienia lub ułatwienia udziału w ankiecie, monitorowania ukończonych ankiet lub innych zakończonych działań, w celu wykrywania i/lub zapobiegania oszustwom, badania skuteczności reklam, monitoringu stron internetowych i pomiaru odbiorców przekazu, w celu opracowania analiz nt. odbiorców treści i/lub modeli identyfikacyjnych w związku z kampaniami marketingowymi, a także w celu profilowania reklam i innych treści, z zastrzeżeniem zgody użytkownika, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych plików cookie i/lub podobnych lub powiązanych technologii, jeżeli użytkownik postanowi nie przyjmować takich plików cookie, może nie być w stanie korzystać z Usługi.

 • Jeśli chodzi o wiązanie danych zebranych za pośrednictwem Usługi z danymi platformy zarządzania danymi (data management platform, „DMP”) stron trzecich, Dynata wykorzystuje takie dane samodzielnie i/lub udziela zgody klientom Dynata i/lub DMP na wykorzystywanie takich danych w celu udostępniania możliwości udziału w ankietach, pomiaru skuteczności reklamy (zgodnie z opisem poniżej), segmentowania odbiorców; w celu opracowywania kampanii reklamowych przy użyciu „identycznych” grup na bazie danych z ankiet i od stron trzecich; i/lub aby reklamować użytkownikowi takie produkty/usługi stron trzecich.

 • Analizy grup odbiorców/identyfikacyjne. Dynata i/lub strony trzecie mogą wykorzystywać Dane osobowe zebrane od użytkownika i/lub mogą powiązać je z plikami cookie stron trzecich w celu opracowania analiz odbiorców i/lub modeli identyfikacyjnych w związku z kampaniami marketingowymi.

 • Efektywność reklam online. W związku z programem efektywności reklam online Dynata użytkownik może brać udział w ankietach dotyczących reklam, promocji, treści, kampanii i/lub stron internetowych, które Dynata testuje dla swoich klientów. Aby ułatwić wypełnianie ankiet, klienci Dynata mogą zapisywać, umieszczać lub odczytywać pliki cookie, lokalnie udostępniane/przechowywane obiekty, pliki cookie flash i/lub inne pokrewne technologie (w stosunku do każdej z nich stosowane jest określenie „Technologia osoby trzeciej”, natomiast łącznie nazywane są one „Technologiami osoby trzeciej”). Technologie osoby trzeciej mogą być zapisywane, umieszczane lub odczytywane w różnych lokalizacjach, w tym między innymi na serwerach lub w systemach Dynata. Jeśli użytkownik bierze udział w ankiecie, jego numer UID będzie przechowywany w ramach Technologii osoby trzeciej, co umożliwi ponowny kontakt z użytkownikiem w związku z reklamami online lub akcjami promocyjnymi, natomiast klient Dynata wykorzysta Technologię osoby trzeciej w celu określenia, czy użytkownik widział lub kliknął reklamę online lub akcję promocyjną bądź w inny sposób zareagował na nie. Jeśli użytkownik zareagował w jakiś sposób na reklamę online lub akcję promocyjną, klient Dynata wyśle numer UID użytkownika i określoną ankietę do Dynata, a Dynata umożliwi użytkownikowi wypełnienie takiej ankiety.

 • Dane pomiarowe grupy odbiorców. Oprócz wykorzystywania i udostępniania danych pomiarowych grupy odbiorców (zgodnie z poniższą definicją) w związku z badaniami efektywności reklam online, zgodnie z definicją takich badań podaną powyżej, Dynata może przekazywać numer UID użytkownika oraz dane pobrane wcześniej przez Dynata, w tym między innymi wiek, płeć, dochód, ilość osób w gospodarstwie domowym, poziom wykształcenia oraz status zatrudnienia („Dane pomiarowe grupy odbiorców”) stronom trzecim, w tym między innymi podwykonawcom, partnerom i/lub klientom Dynata dla celów dokonywania pomiarów grupy odbiorców, przygotowywania raportów odnośnie treści, reklam, kampanii oraz stron internetowych, które użytkownik odwiedza, przegląda i/lub na które klika. Dane pomiarowe grupy odbiorców będą wykorzystywane w związku z badaniami efektywności reklam online i aby pomagać w tworzeniu, rozwoju oraz wprowadzaniu stron internetowych, reklam online oraz innych funkcji i kampanii internetowych i cyfrowych. Dane pomiarowe grupy odbiorców mogą być udostępniane w formie pojedynczego podsumowania (to znaczy na poziomie indywidualnego respondenta) lub w formie podsumowania zbiorczego (to znaczy grupy respondentów).

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzajów wykorzystywanych przez nas plików cookie oraz celów, w jakich wykorzystujemy informacje zebrane za ich pomocą, należy zapoznać się z Narzędziem zgody na używanie plików cookie .

 • e. Dane osobowe, które przetwarzamy w związku z ankietami na temat reklam klientów

 • Gdy użytkownik korzysta z Usługi do wzięcia udziału w ankietach na temat konkretnych reklam i promocji, które Dynata bada dla swoich klientów biznesowych, takie reklamy i promocje mogą być wyświetlane użytkownikowi w różnych miejscach, w tym w aplikacjach mobilnych, innych niż dostarczane przez Dynata (np. w aplikacjach z grami). Gdy użytkownik zobaczy odpowiednie reklamy lub promocje, Dynata przyzna my dostęp lub skontaktuje się z nim w celu wypełnienia ankiety na temat tych reklam i promocji i/lub może dostarczyć reklamodawcy lub jego przedstawicielowi określone dane demograficzne na temat osób, które widziały daną reklamę.

 • Aby ułatwić wypełnienie takich ankiet dotyczących reklam lub promocji, Dynata podjęła współpracę z firmami reklamowymi, które zapewniają, monitorują lub ułatwiają wyświetlanie reklam również w różnych aplikacjach mobilnych. Usługa udostępnia sieciom reklamowym identyfikator UID, czyli unikatowy identyfikator urządzenia oraz inne informacje zebrane zautomatyzowanymi metodami. Następnie, kiedy użytkownik korzysta z aplikacji mobilnej, która współpracuje z jedną z firm reklamowych, taka firma reklamowa może wykorzystać unikatowy identyfikator urządzenia użytkownika lub inne informacje zebrane w zautomatyzowany sposób, aby rozpoznać urządzenie użytkownika. Firma reklamowa może wówczas wyświetlić użytkownikowi reklamę lub promocję analizowaną przez Dynata dla jednego z naszych klientów biznesowych. Firma reklamowa może także poinformować Dynata, że urządzenie związane z identyfikatorem UID właśnie otrzymało reklamę lub promocję, co pozwoli Dynata na udzielenie użytkownikowi dostępu lub skontaktowanie się z nim w celu wypełnienia ankiety dotyczącej owej reklamy lub promocji.

 • f. Dane osobowe dostarczane przez strony trzecie

 • Możemy pozyskiwać Dane osobowe, dane na temat zachowań i/lub dane demograficzne od stron trzecich, w tym między innymi z platform zarządzania danymi, sieci reklamowych, od firm świadczących usługi informatyczne oraz innych dostawców usług związanych z przeprowadzaniem badań sondażowych. Mogą to być dane obejmujące między innymi wiek, płeć, lokalizację geograficzną, obecność dzieci, identyfikatory reklamowe urządzeń mobilnych, historię zakupów, wyświetlane reklamy czy podobne segmenty.

 

2. Jak możemy wykorzystywać Dane osobowe użytkowników

Dane osobowe uzyskane od użytkowników lub na temat użytkowników możemy wykorzystywać na szereg sposobów, w tym:

 • Do oferowania możliwości uczestnictwa w badaniach, w tym dołączenia do panelu, udziału w ankietach administrowanych przez Dynata lub strony trzecie (czy to jako członek panelu, czy członek nienależący do panelu), a także używania naszych witryn i aplikacji mobilnych powiązanych z panelami lub ankietami.
 • Do administrowania, zarządzania, przeprowadzania, ułatwiania dostępu i przekazywania informacji o programach zachęt i nagród Dynata oraz innych promocjach, w tym loteriach losowych oferowanych w związku z uczestnictwem w panelu i/lub wypełnianiem ankiet.
 • Do komunikacji z użytkownikiem w związku z jego udziałem w panelu będącym własnością Dynata bądź do wysyłania powiadomień na temat udziału w ankiecie lub dostępnych dopasowanych ankietach.
 • Do umożliwienia wyświetlania użytkownikowi reklam poza Usługą w celu ułatwienia wypełnienia ankiet dotyczących znajomości reklam.
 • Do dostarczania użytkownikowi dopasowanych Usług i reklam na podstawie określonych kryteriów, takich jak zainteresowania czy informacje na temat lokalizacji oraz do umożliwienia Dynata i stronom trzecim opracowania opinii marketingowych, modeli podobnych odbiorców w oparciu o szczegółowe i/lub zagregowane dane profilowe, a także do segmentowania odbiorców. Na przykład możemy opracować kampanie marketingowe i reklamowe kierowane do osób, których profil społecznościowy i demograficzny jest podobny do profilu użytkownika.
 • Do badania efektywności reklam online i mierzenia grup odbiorców, a także pomagania w tworzeniu, rozwoju oraz wprowadzaniu stron internetowych, reklam online oraz innych funkcji i kampanii internetowych oraz cyfrowych.
 • Do wysyłania dopasowanych komunikatów marketingowych na temat produktów i usług Dynata i stron trzecich.
 • Do aktualizowania dokumentów Dynata i przeprowadzania analiz danych dla celów Dynata lub naszych klientów.
 • Do zapewniania lepszych doświadczeń związanych z ankietami, w tym do kontroli jakości, uwierzytelniania, śledzenia ukończonych ankiet i innych wykonanych zadań.
 • Do zapewniania bezpieczeństwa i wykrywania oszustw oraz zapobiegania im.
 • Do zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi, w tym między innymi obowiązkiem podatkowym oraz do egzekwowania lub zabezpieczania naszych praw.
 • Do utajniania lub wykluczania danych, w tym między innymi do uniemożliwiania jednemu respondentowi wypełniania danej ankiety więcej niż raz, realizowania wniosków o wycofanie zgody/rezygnacji itp.
 • Do udostępniania Danych osobowych użytkowników stronom trzecim (np. klientom, dostawcom usług związanych z przeprowadzaniem badań sondażowych itp.) w celu utajnienia lub wykluczenia — w tym między innymi do uniemożliwiania jednemu respondentowi wypełniania danej ankiety więcej niż raz, uniemożliwiania zapraszania danej osoby do tej samej ankiety przez więcej niż jeden podmiot, realizowania wniosków o wycofanie zgody/rezygnacji z otrzymywania komunikatów wysyłanych przez Dynata lub w imieniu Dynata itp.
 • W inny sposób dozwolony przez niniejszą Politykę prywatności lub w sposób, na który otrzymaliśmy upoważnienie użytkownika.

W przypadku użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego możemy zbierać i przetwarzać ich dane osobowy, gdy:

 • Zgodzą się na wykorzystywanie ich Danych osobowych. Na przykład będziemy prosić o zgodę na używanie przez nas plików cookie lub innych podobnych technologii, wysyłanie wiadomości marketingowych oraz przetwarzanie Danych osobowych klasyfikowanych jako wrażliwe w świetle obowiązującego prawa.
 • Jest to niezbędne do dostarczania użytkownikom produktów i usług lub reagowania na ich zapytania.
 • Jesteśmy zobowiązani lub uprawnieni w świetle obowiązującego prawa do przetwarzania Danych osobowych użytkowników.
 • My lub strona trzecia mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Danych osobowych użytkowników, np. w celu zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa, jakości naszych produktów i usług, anonimizacji Danych osobowych lub przeprowadzania analiz danych.

 

3. Jak udostępniamy Dane osobowe użytkowników

Możemy ujawniać Dane osobowe na temat użytkowników w sposób opisany poniżej lub w inny sposób, o którym poinformujemy użytkowników w momencie zbierania takich danych, w tym:

 • Naszym spółkom nadrzędnym, podrzędnym i stowarzyszonym dla celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności.
 • Naszym dostawcom usług, którzy dostarczają usługi i przetwarzają Dane osobowe w naszym imieniu. Przykładowi dostawcy usług, z którymi współpracujemy, to dostawcy usług chmurowych, dostawcy narzędzi do zwalczania oszustw oraz platform do zbierania danych z ankiet czy firmy zaopatrzeniowe. Możemy również udostępniać Dane osobowe brokerom i agregatorom danych, którzy działając zgodnie z naszymi instrukcjami i w naszym imieniu dodają je do naszych baz danych w celu opracowania wniosków na temat odbiorców i/lub modeli podobnych odbiorców, w celach analitycznych oraz do przeprowadzania wywiadów marketingowych. Zobowiązujemy takich dostawców usług na mocy zawieranych umów do przetwarzania Danych osobowych zgodnie z naszymi instrukcjami oraz w sposób niezbędny do świadczenia usług w naszym imieniu i zachowania zgodności z wymogami prawnymi. Co więcej, wymagamy od nich również używania zabezpieczeń stworzonych do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Danych osobowych, które przetwarzają w naszym imieniu. W związku w powyższym dostawcy usług mogą wykorzystywać udostępnione im Dane osobowe w celu polepszania i podnoszenia jakości oferowanych przez nich usług; w takich przypadkach poszczególni dostawcy usług działają jako administratorzy danych, a nie jako podmioty przetwarzające dane wynajęte przez Dynata. Aby zobaczyć spis dostawców usług, którzy są administratorami Państwa danych oraz uzyskać dostęp do ich polityk prywatności, prosimy kliknąć tutaj .
 • Partnerom, którzy zaprosili użytkowników do dołączenia do Usługi i za pośrednictwem których użytkownik przeprowadził rejestrację.
 • Naszym klientom na potrzeby związane z badaniami rynku (w tym do tworzenia i oceny modeli, do zapobiegania oszustwom i wykrywania przypadków oszustw, do segmentacji danych oraz dostosowywania baz danych, do celów realizacji nagród i zachęt i/lub udziału w loteriach), aby umożliwić im opracowywanie kampanii marketingowych, identyfikację grup odbiorców, grup podobnych odbiorców i/lub dostarczanie produktów/usług użytkownikom, a także dla celów identyfikacji respondentów na potrzeby ponownego kontaktu lub wypełnienia ankiety.
 • Naszym klientom i ich klientom, jeśli uznamy, że użytkownik naruszył lub mógł naruszyć prawa własności intelektualnej strony trzeciej bądź nasze Warunki usługi .
 • Stronom trzecim w związku z reorganizacją, fuzją, sprzedażą, przedsięwzięciem joint venture, cesją, przeniesieniem lub inną formą zmiany przeznaczenia całości lub części naszej firmy, jej aktywów lub udziałów (w tym w związku z postępowaniem upadłościowym i podobnymi postępowaniami).
 • W inny sposób dozwolony w świetle niniejszej Polityki prywatności lub (i) jeśli zostaniemy zobowiązani do ujawnienia Danych osobowych użytkownika przez prawo lub postępowanie prawne, (ii) w reakcji na wniosek sądu, organów ścigania lub urzędników państwowych oraz (iii) jeśli uznamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe, aby zapobiec fizycznym szkodom lub stratom finansowym bądź w związku z dochodzeniem lub faktycznymi bądź podejrzewanymi oszustwami lub nielegalnymi działaniami.

Możemy też umożliwić klientom zbieranie Danych osobowych bezpośrednio od użytkowników. Użytkownicy mogą dostarczać im swoje Dane osobowe. W takich sytuacjach zawieramy pisemne umowy z naszymi klientami, które między innymi zobowiązują ich do ograniczonego wykorzystywania Danych osobowych.

 

4. Prawa i wybory użytkowników

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa użytkownik może mieć prawo do:

 • Rezygnacji ze zbierania i wykorzystywania przez nas niektórych Danych osobowych podczas świadczenia Usługi. Aby uzyskać więcej informacji, należy zalogować się na swoje konto i zmienić odpowiednie preferencje.
 • Rezygnacji ze zbierania i wykorzystywania przez nas niektórych informacji, które zbieramy w sposób zautomatyzowany. W niektórych jurysdykcjach użytkownik może skorzystać z Narzędzia zgody na używanie plików cookie , aby określić swoje preferencje dotyczące plików cookie i podobnych technologii. Niektóre przeglądarki informują o tym, jak otrzymywać powiadomienia oraz rezygnować z zapisywania określonych plików cookie na urządzeniu. Należy pamiętać, że bez niektórych plików cookie może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji w naszych witrynach, aplikacjach lub usługach online.
 • Poproszenia o dostęp oraz otrzymywania informacji na temat Danych osobowych użytkownika, które przechowujemy, aktualizowania i poprawiania nieścisłości w swoich Danych osobowych, ograniczania lub niewyrażenia zgody na przetwarzanie swoich Danych osobowych, w zależności od sytuacji anonimizacji lub usunięcia swoich danych, a także do skorzystania z prawa do przenoszenia informacji, aby bezproblemowo przenieść swoje dane do innej firmy. Co więcej, użytkownik może mieć prawo do złożenia skargi do organów nadzorczych, w tym w swoim kraju zamieszkania, miejscu pracy lub w kraju, w którym doszło do incydentu.
 • Wycofania wszelkich zgód, które wcześniej wyraził w odniesieniu do przetwarzania swoich Danych osobowych — w dowolnym momencie i bez opłat. Zastosujemy preferencje użytkownika do naszych działań w przyszłości, jednak nie będzie to miało wpływu na prawidłowość przetwarzania przez nas danych przed wycofaniem zgody.

Prawa te mogą być w określonych okolicznościach ograniczone przez lokalne przepisy prawa.

Użytkownik może zablokować gromadzenie wszelkich danych osobowych i innych informacji poprzez odinstalowanie Usług lub zakończenie uczestnictwa w panelach. Można wykorzystać standardowy proces odinstalowywania dostępny w urządzeniu mobilnym lub skorzystać z pomocy w punktach obsługi aplikacji mobilnych lub operatora sieci. Swoje konto panelisty można również zamknąć na stronie panelu. Należy pamiętać, że w przypadku usunięcia aplikacji mobilnej, ale zachowania profilu na jednej z naszych stron, możemy w dalszym ciągu gromadzić Dane osobowe i inne o użytkowniku za pośrednictwem naszych stron. Odinstalowanie aplikacji mobilnej nie spowoduje usunięcia wszystkich informacji zebranych przez nas przed odinstalowaniem Usług. Aby usunąć zebrane przez nas informacje, należy skontaktować się z nami, jak określono poniżej.

W przypadku chęci skorzystania z praw opisanych powyżej lub zamknięcia konta prosimy o kontakt zgodnie z opisem w części „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

 

5. Bezpieczeństwo i przechowywanie danych

Utrzymujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne, administracyjne oraz fizyczne mające na celu zapewnienie Danym osobowym i innym informacjom ujawnionym nam lub zebranym przez nas ochrony przed przypadkowym, niezgodnym z prawem oraz nieuprawnionym zniszczeniem, utraceniem, zmienieniem, dostępem, ujawnieniem oraz wykorzystaniem. Regularnie sprawdzamy, monitorujemy i oceniamy nasze praktyki dotyczące prywatności oraz systemy ochrony. Należy jednak pamiętać, że pomimo wdrożonych zabezpieczeń transmisje przez Internet lub sieci mobilne nie są w pełni bezpieczne i dlatego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa takich transmisji. Nie odpowiadamy za błędy popełnione przez użytkownika w czasie przesyłania Danych osobowych do nas.

Dodatkowo dysponujemy środkami do usunięcia Danych osobowych użytkownika lub przechowywania ich w formie uniemożliwiającej identyfikację użytkownika, gdy już nie są potrzebne dla celów, w których je przetwarzamy, chyba że mamy obowiązek prawny przechowywania ich przez dłuższy okres. Przy określaniu okresu przechowywania bierzemy pod uwagę różne kryteria, takie jak rodzaj produktów i usług, o które prosi użytkownik lub które mu dostarczamy, charakter i długość naszej relacji z użytkownikiem, możliwość ponownej rejestracji użytkownika w naszych produktach lub usługach, wpływ usunięcia niektórych informacji o użytkowniku na nasze usługi dostarczane użytkownikowi, obowiązkowe okresy przechowywania wymagane w świetle prawa, a także okresy przedawnienia.

 

6. Przesyłanie danych

Dane osobowe użytkownika mogą być przesyłane do odbiorców z krajów innych niż kraj użytkownika, w tym do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszczą się siedziby Dynata oraz firmy nadrzędnej Dynata Global UK Limited. W krajach tych mogą obowiązywać inne przepisy ochrony danych niż w kraju, w którym dane zostały dostarczone przez użytkownika. W przypadku przesyłania Danych osobowych użytkownika do innych krajów chronimy je w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności lub w sposób przedstawiony użytkownikowi podczas zbierania danych.

W przypadku użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii przestrzegamy obowiązujących wymogów prawnych, zapewniając stosowne zabezpieczenia przy przesyłaniu Danych osobowych do innych krajów.

 

7. Nie śledź

„Nie śledź” (Do Not Track, „DNT”) jest preferencją w przeglądarce, którą można ustawić, aby powiadamiać strony internetowe, które się odwiedza, że nie chce się, aby pobierały one pewne informacje na temat użytkownika. Dynata nie reaguje na sygnały DNT. W przypadku sprzeciwu dotyczącego praktyki Dynata odnośnie do sygnałów DNT można zrezygnować z udziału lub korzystania z usług Dynata, jak opisano poniżej.

W związku z programem efektywności reklam online Dynata udziela zgody podwykonawcom, partnerom i/lub klientom na umieszczanie, ustawianie i/lub zapisywanie technologii stron trzecich dla celów ułatwiania pomiarów grupy docelowej oraz wykonywania czynności związanych z ankietami odnośnie do znajomości reklamy. Dynata nie jest odpowiedzialna za postępowanie jakiejkolwiek strony trzeciej zgodne lub będące reakcją na sygnały DNT.

 

8. Zakaz zbierania danych od dzieci

Usługa nie została stworzona dla osób poniżej szesnastego (16) roku życia ani nie jest przeznaczona do użytku przez takie osoby. Nigdy świadomie nie zbieramy Danych osobowych od dzieci poniżej szesnastego (16) roku życia. Jeśli dowiemy się, że nieumyślnie zebraliśmy dane osobowe od osób poniżej szesnastego (16) roku życia, podejmiemy uzasadnione wysiłki, aby usunąć takie Dane osobowe.

 

9. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Niniejsze Globalne oświadczenie nt. prywatności może być okresowo aktualizowane celem odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach dotyczących Danych osobowych. Na odpowiednich stronach zamieścimy widoczne zawiadomienie informujące o istotnych zmianach w naszym Globalnym oświadczeniu nt. prywatności, na górze oświadczenia podając, kiedy zostały wprowadzone ostatnie zmiany. W niektórych sytuacjach po zaktualizowaniu naszego Globalnego oświadczenia nt. prywatności możemy poprosić o jego akceptację.

 

10. Jak się z nami skontaktować

W przypadku pytań lub uwag dotyczących naszych praktyk z zakresu ochrony prywatności lub niniejszej Polityki prywatności, chęci wycofania zgody na wykorzystywanie Państwa Danych osobowych, skorzystania z prawa do Danych osobowych, którymi dysponujemy, lub chęci złożenia skargi na nasze praktyki z zakresu ochrony prywatności, prosimy o kontakt z Dynata Global UK Limited lub Dynata LLC, jak opisano poniżej.

 • Dynata Global UK Limited: można wysłać do nas wiadomość na adres privacy@researchnow.com lub na adres Devon House 58 St. Katharine's Way, Londyn, Wielka Brytania E1W 1JP, Do wiadomości: Specjalista ds. ochrony danych.
 • Dynata LLC: można wysłać do nas wiadomość na adres privacy@dynata.com lub na adres 4 Research Drive, Shelton, CT 06484 Stany Zjednoczone.